Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς: Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος – XENIOS

Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας XENIOS
Π2.1: Δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος σε ψηφιακή μορφή, του έργου με τίτλο «Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων», ακρωνύμιο «XENIOS», κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-02219», MIS 5031806 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία», ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων
σύμφωνα με τους όρους της από 02/05/2019 σύμβασης μίσθωσης έργου.

Γενικά καθήκοντα:

Συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, ανάλυση και παράδοση δεδομένων (γεωγραφικών, περιγραφικών, φωτογραφικών) τουριστικού ενδιαφέροντος σε ψηφιακή μορφή για την Πιλοτική Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και συγκεκριμένα της χωρικής έκτασης του φαραγγιού της Σαμαριάς, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών εκτάσεων Ομαλού και Αγυάς Ρουμέλης, για τη συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.

Site έργου: https://xenios-project.eu/