Νόμος περί προστασίας του Περιβάλλοντος.
Νόμος περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας.
Χωροταξικός σχεδιασμός, αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
Ίδρυση Φορέων Διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα Φορέων.
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.
Οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών. Οδηγία 79/409/ΕΕ Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις:

Οδηγία για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Οδηγία 92/43/ΕΕ Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις:

  • ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
  • ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμβαση ΡΙΟ ΝΤΕΤΖΑΝΕΙΡΟ «για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
  • Υπογράφηκε το 1992 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/15-04-1994).
Σύμβαση ΒΟΝΝΗΣ «για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων».
  • Κυρώθηκε με το Ν.2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-05-1999).
Σύμβαση ΒΕΡΝΗΣ « για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης».
  • Υπογράφηκε το 1979, τέθηκε σε ισχύ το 1982 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/13-03-1983).
Σύμβαση ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ – CITES «για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
  • Υπογράφηκε το 1973 και κυρώθηκε με το Ν.2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α/30-06-1992).
Δασικός Κώδικας.
  • Β.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192/Α/1971) και το Ν.Δ. 177/1975.
Νόμος περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας.
  • Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979).
Διάταγμα περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών.
Διάταγμα περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων.
  • Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).
Όροι και διαδικασία ανακοίνωσης σχεδίων Π.Δ. για το χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών, στοιχείων κλπ.
  • Υ.Α. 71961/3670/1990 (ΦΕΚ 541).
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και δια−
χείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.