Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας και Σύνταξης Σχεδίου Φύλαξης και Εποπτείας για Χρυσή και Μικρονήσι

Το γραφείο μας έχει αναλάβει την υπηρεσία με τίτλο: “ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ” με φορέα υλοποίησης την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Η υπηρεσία αποτελεί μέρος των δράσεων για τη νήσο Χρυσή και το Μικρονήσι όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-8-2021 (ΦΕΚ 617/Δ/17-9-2021) ΚΥΑ περί καθορισμού των όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί μέρος των δράσεων:

i.Άξονας Παρέμβασης ΣΔ ν. Χρυσή 4/Μέτρο-δράση 4.1. «Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου φύλαξης και εποπτείας»,

Στόχος: Η προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι και η ανεύρεση του κατάλληλου μοντέλου αποτελεσματικής φύλαξης και εποπτείας τους συνδυαστικά με την ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

ii.Άξονας Παρέμβασης ΣΔ ν. Χρυσή 6/Μέτρο-δράση 6.1. «Μελέτη καθορισμού αριθμού, εποχής και ωρών ημερήσιας διαμονής επισκεπτών».

Στόχος:  Η μεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν για την τοπική κοινωνία και την οικονομία από την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος  και τη  διατήρηση της πολύτιμης βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής.

Oμάδα Έργου:

  • Βασίλης Σαμαριτάκης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, MSc, ειδικός σε θέματα συλλογής, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης γεωχωρικών και – μη δεδομένων με έμφαση στα δασικά οικοσυστήματα.
  • Ιωάννης Π. Κόκκορης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, MSc, PhD, μελετητής και ερευνητής σε θέματα οικολογίας, χλωρίδας και διαχείρισης χερσαίων οικοσυστημάτων, χαρτογραφήσεων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικοσυστημικών υπηρεσιών.
  • Ιορδάνης Τζαμτζής, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, MSc, με ειδίκευση στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Επιστημονικοί Σύμβουλοι:

  • Καθ. Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος, Βιολόγος, PhD, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Καθ. Δημήτριος Σκούρας, Δασολόγος, PhD, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

  ACCEL - Ι. ΤΖΑΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Βίντεο

WEBGIS